Blog
24 lutego 2020
Zmniejszenie kary umownej

Załóżmy, że podpisałeś umowę, która zabezpieczona była karami umownymi i jej nie wykonałeś. Teraz zastanawiasz się czy istnieje sposób, żeby zmniejszyć karę umowną, którą zobowiązany jesteś zapłacić?

Kodeks cywilny zawiera instytucję miarkowania kary umownej. Zgodnie z art. 484 § 2 kodeksu cywilnego jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

„Rażące wygórowanie” jako okoliczność uzasadniająca miarkowanie kary umownej musi być postrzegana jako porównanie rozmiaru poniesionej szkody w wyniku naruszenia zobowiązania w stosunku do wysokości zastrzeżonej kary umownej (B. Księżopolski, Uwagi o miarkowaniu kar umownych w obrocie uspołecznionym, PiP 1970, z. 3–4, s. 520). Kryterium oceny rażącego wygórowania może być także relacja jej wysokości do odszkodowania należnego wierzycielowi na zasadach ogólnych (P. Drapała, Glosa do wyroku SN z dnia 8 lipca 2004 r., IV CK 522/03, OSP 2005, z. 7–8, poz. 97; P. Granecki, Glosa do wyroku SN z dnia 8 lipca 2004 r., IV CK 522/03, OSP 2006, z. 1, poz. 2; K. Zagrobelny, Glosa do wyroku SN z dnia 23 marca 2006 r., IV CSK 89/05, OSP 2007, z. 6, poz. 66; wyrok SN z dnia 20 maja 1980 r., I CR 229/80, OSNC 1980, nr 12, poz. 243; wyrok SN z dnia 11 października 2007 r., IV CSK 181/07, OSNC-ZD 2008, nr 2, poz. 48; wyrok SN z dnia 23 maja 2013 r., IV CSK 644/12, LEX nr 1365722).

Jeżeli więc jesteś w podobnej sytuacji możesz wystąpić do sądu z powództwem o zmniejszenie kary umownej powołując się na jedną z wyżej wymienionych okoliczności lub przytoczyć niniejsze okoliczności  w toczącym się przeciwko Tobie postępowaniu o zapłatę kary umownej.

Zobacz więcej