Blog
24 czerwca 2020
Wakacje w czasie pandemii

Od niedawna stopniowo znoszone są w poszczególnych krajach restrykcje wprowadzone wcześniej w związku z pandemią, m. in. w niektórych krajach zostały już otwarte granice dla turystów. Ci, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wyjazdu poza Polskę powinni rozważyć zakup ubezpieczenia turystycznego.

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia należy jednak dokładnie sprawdzić Ogólne Warunki Umowy (w skrócie OWU), zawieranej z Ubezpieczycielem. Bowiem standardowe ubezpieczenie turystyczne, co do zasady nie obejmuje zdarzeń związanych z zachorowaniem na COVID 19.

Analizując OWU w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę czy umowa ubezpieczenia w ogóle obejmuję ochronę w związku z zagrożeniami epidemiologicznymi. Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z uwagi na epidemię oznacza w praktyce, że z ubezpieczyciela zdjęty jest obowiązek pokrywania kosztów związanych z leczeniem, transportem medycznym, kosztem podróży do domu oraz innych świadczeń z tego tytułu.

Jeżeli już ustalimy, że ubezpieczenie obejmuje ochronę w związku z zachorowaniem na COVID 19 następnie należy ustalić czy suma ubezpieczenia obejmować będzie wszelkie niezbędne wydatki związane z zachorowaniem czy jedynie kilka wskazanych w OWU. Przykładowo ubezpieczyciel może ograniczyć swoją odpowiedzialność tylko do przypadków, kiedy ubezpieczony wymaga hospitalizacji. Tym samym nie zwróci wydatków poniesionych w związku z odbyciem leczenia lub kwarantanny poza szpitalem. Natomiast większość zdiagnozowanych na COVID 19 pacjentów nie wymaga pobytu w szpitalu, a jedynie odbycia kwarantanny w odosobnieniu.

Kolejnym haczykiem może być rozróżnianie zasad odpowiedzialności przez ubezpieczyciela w zależności od wystąpienia „epidemii” lub „stanu epidemii”. „Epidemią” określa się zdecydowane zwiększenie liczby zachorowań na danym obszarze na chorobę zakaźną lub wystąpienie nowej jednostki chorobowej, która dotychczas nie pojawiała się w danym rejonie – jest to więc zaistniała sytuacja faktyczna. „Stan epidemii” natomiast jest sytuacją prawną, która została wprowadzona na danym obszarze przez władze państwa w związku z pojawienie się epidemii. Ubezpieczyciel może skonstruować zasady swojej odpowiedzialności np. w ten sposób, że obejmuje odpowiedzialnością zachorowania tylko w przypadku wprowadzenia przez władze danego państwa stanu epidemii, ale już nie obejmuje, jeżeli w kraju do którego udaliśmy się na urlop nie został wprowadzony taki stan, a po prostu trwa epidemia.

W związku z powyższym zaleca się dokładne analizowanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, aby móc spędzić spokojnie urlop, a w razie potrzeby uzyskać konieczną pomoc medyczną.

Zobacz więcej