Blog
17 kwietnia 2020
Wakacje kredytowe – Koniecznie sprawdź umowę z bankiem!

O odroczenie spłaty rat kredytu czyli tzw. wakacje kredytowe można wystąpić do banku jeżeli nasza sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu. Bank odraczając nam spłatę kredytu podpisze z nami aneks do umowy kredytowej. Zazwyczaj treść aneksu przygotowywana jest przez bank, lecz zawsze możemy negocjować jego warunki.

Najlepiej jeżeli przy zawieraniu aneksu z bankiem poradzisz się profesjonalisty, ale możesz także sam sprawdzić czy aneks nie zawiera niekorzystnych postanowień.

Po pierwsze zwróć uwagę czy w aneksie nie zostało zawarte oświadczenie o uznaniu kwoty zadłużenia. Oświadczenie o uznaniu długu nie ma związku z odroczeniem spłat kredytu w związku z tym bank nie powinien uzależniać odroczenia od składania podobnych oświadczeń.

Po drugie zwróć uwagę czy bank nie dolicza kwoty odsetek należnych za okres zawieszenie spłaty do całkowitej kwoty kredytu, a następnie od ich sumy oblicza kolejne odsetek. Poproś o informacje o przyjętym przez bank mechanizmie kapitalizowania odsetek.

Aneks do umowy kredytowej powinien zawierać również informacje o warunkach finansowych na jakich udzielane jest odroczenie spłaty, w tym jasno wskazane ile kredytobiorcę będzie kosztować w ostatecznym rozrachunku skorzystanie z dobrodziejstwa odroczenia spłaty.

W związku z zawarciem aneksu bank ma obowiązek poinformować kredytobiorcę o prawie do odstąpienia od aneksu w terminie 14 dni.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdza zasady oferowania wakacji kredytowych przez banki. W związku z tym należy mieć nadzieje, że w aneksach do umów kredytowych nie znajdą się więcej niekorzystne dla kredytobiorców postanowienia.

Mimo powyższego nie należy się bać składania wniosków o odroczenia spłaty kredytu. Wystarczy, że dokładnie przeanalizujesz przedstawiony aneks, a w razie konieczności podejmiesz negocjacje.

Kredytobiorcy, którzy już podpisali aneksy zawierające wskazane powyżej klauzule lub inne podobnie naruszające ich interesy mogą złożyć do banku oświadczenie o bezskuteczności takich klauzul. Można również rozważyć złożenie skargi do Prezesa UOKIK.

Zobacz więcej