Blog
27 kwietnia 2020
W jaki sposób uzyskać szybką zapłatę za fakturę?

Faktoring jest usługą finansową, w której faktor (podmiot świadczący zawodowo usługi faktoringowe) wykupuje od faktoranta (przedsiębiorcy) nieprzedterminową należności z tytuły sprzedaży towarów lub usług. Faktoring umożliwia uzyskanie szybkiej zapłaty za nieprzeterminowaną fakturę wystawioną z odroczonym terminem płatności. Załóżmy, że sprzedałeś towar i wystawiłeś swojemu kontrahentowi fakturę z terminem płatności odroczonym na 30 dni. Korzystając z faktoringu możesz otrzymać zapłatę takiej faktury przed jej terminem płatności (niektóre podmioty faktoringowe oferują zapłatę nawet w 15 minut). Faktor zapłaci Ci za Twoją fakturę, a sam poczeka na płatność od Twojego dłużnika.

Usługa faktoringu świadczona jest zazwyczaj przez banki lub podmioty profesjonalnie zajmujące się faktoringiem.

Na mocy umowy faktoringowej przenosisz na faktora wierzytelność wraz z wchodzącymi w nią prawami – w tym roszczeniami o zaległe odsetki. Przestajesz być wierzycielem podmiotu, który nabył od Ciebie towar lub usługę gdyż na Twoje miejsce wchodzi faktor.

Faktorant w zamian za przelew wierzytelności na faktora otrzymuje natychmiastową zapłatę za towar lub usługę pomniejszoną o prowizję faktora. Korzyść faktora z takiej umowy to przede wszystkim prowizja.

Istnieje kilka rodzajów faktoringu. O tym z jakim rodzajem faktoringu mamy do czynienia świadczyć będzie określenie w umowie sposobu przyjęcia przez faktora ryzyka niewypłacalności dłużnika tj. pełne przyjęcie, częściowe lub brak przejęcia. W przypadku przejęcia w całości ryzyka niewypłacalności wierzytelność nie wróci do faktoranta w przypadku braku jej zapłaty przez dłużnika. To znaczy, że niezależnie od tego czy nabywca towaru lub usługi ostatecznie zapłaci za dostarczony towar lub usługę czy nie faktorant zatrzymuje środki przelane przez faktora, a faktor sam dochodzi roszczeń od dłużnika. Ten model jest najbardziej korzystny dla faktoranta.

Faktura będąca przedmiotem faktoringu nie może być przeterminowana. Najlepiej jeżeli będzie wystawiona z formą płatności w postaci przelewu ponieważ niektóre podmioty świadczące usługi faktoringowe tego wymagają.

Dłużnik nie musi zostać poinformowany o zawarciu umowy faktoringowej jednakże będzie to miało swoje konsekwencje w przypadku dokonania zapłaty przez dłużnika na konto faktora. W umowie faktoringowej warto ustalić kwestię poinformowania dłużnika lub sposobu działania w przypadku zapłaty należności przez dłużnika na rzecz faktoranta zamiast faktora.

Umowa faktoringu może mieć zarówno charakter ciągły, jak i okresowy – np. roczny lub dłuższy i może obejmować zarówno istniejące jak i przyszłe wierzytelności.

Faktoring może być dobrym pomysłem na utrzymanie płynności finansowej w obecnych czasach

Zobacz więcej