Blog
31 marca 2020
Umowa najmu lokalu – negocjacje – nadzwyczajna zmiana stosunków

Aktualizacja: OBIEKTY HANDLOWE POWYŻEJ 2000 M2

Sytuacja tych obiektów została uregulowana w tzw. tarczy antykryzysowej.

Zgodnie z ustawą w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności przez takie obiekty wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy.

Jednakże uprawniony do korzystania z powierzchni handlowej powinien złożyć bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia umowy na dotychczasowych warunkach. Uwaga na termin do złożenia oświadczenia – 3 miesiące od dnia zniesienia zakazu!

Uprawniony ma prawo odmowy zapłaty czynszu oraz ma prawo żądać zwrotu części czynszu zapłaconego z góry za okres objęty zakazem.

Po ustaniu zakazu handlu uprawniony może żądać obniżenia czynszu na podstawie kodeksu cywilnego.

 

W związku z panującą obecnie bezprecedensową sytuacją, problemy mają najemcy lokali użytkowych. Między innymi dotyczy to najemców lokali w galeriach handlowych, które zostały zamknięte, w tym również najemców tzw. „wysp”.

Najemca zmuszony do zamknięcia swojego lokalu może zastanawiać się nad obniżeniem czynszu za lokal lub nawet wypowiedzeniem umowy najmu.

Umowę najmu można wypowiedzieć z zachowaniem terminów wskazanych w umowie. Jeżeli zawarta umowa najmu nie wskazuje terminów wypowiedzenia zastosowanie znajdzie kodeks cywilny.

Z uwagi na nadzwyczajną sytuację warto jak najszybciej podjąć negocjacje z wynajmującym, np. właścicielem galerii handlowej. Profesjonalne przeprowadzone negocjacje pomogą wypracować kompromis uwzględniający interesy każdej strony.

Przedmiotem negocjacji może być obniżenie czynszu najmu, rozłożenie zaległości na raty, zawieszenie zapłaty czynszu lub skrócenie okresu wypowiedzenia. Istnieje wiele możliwości, a wszystko zależy od okoliczności danej sprawy.

W negocjacjach warto powołać się na nadzwyczajną zmianę stosunków czyli tzw. regułę rebus sic stantibus lub siłę wyższą.

Takie negocjacje możliwe są w każdym czasie nawet jeżeli nie występują nadzwyczajne okoliczności.

Zobacz więcej