Blog
15 lipca 2020
Umowa dostawy

Umowa dostawy jest uregulowana w art. 605–612 kodeksu cywilnego. Przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny.

Elementami niezbędnymi do zakwalifikowania umowy jako dostawy są:

  • zobowiązanie dostawcy do wytworzenia rzeczy oznaczonych co do gatunku;
  • zobowiązanie dostawcy do ich dostarczenia częściami lub periodycznie;
  • zobowiązanie odbiorcy do odbioru rzeczy i zapłaty ceny.

Ponadto dodatkową cechą szczególną umowy dostawy jest uprawnienie odbiorcy do kontroli jakości surowców przeznaczonych do wytworzenia wyrobów oraz procesu produkcji.

Co do zasady przedmiot umowy dostawy powinien być wytworzony bezpośrednio przez dostawcę. Posługiwanie się przez dostawcę innymi podmiotami przy wykonywaniu przedmiotu dostawy jest zagadnieniem dyskusyjnym (J. Jezioro, E. Gniewek, Komentarz, 2011, s. 1089–1090; K. Zaradkiewicz, K. Pietrzykowski, Komentarz, t. II, 2011, s. 385–386).

Nie powinno budzić wątpliwości, że strony zawsze mogą ustalić w umowie zakres dopuszczalnego posługiwania się osobami trzecimi przy wykonywaniu dostawy, wskazując jednocześnie konkretne podmioty (osoby trzecie), które będą wykonywać poszczególne elementy przedmiotu dostawy. Za zgodą odbiorcy dostawca może także powierzyć wykonanie przedmiotu dostawy innemu podmiotowi w całości lub w części także w trakcie wykonywania umowy.

Nie wydaje się natomiast, by możliwość taka istniała przy wyraźnym sprzeciwie odbiorcy lub pomimo jego odmiennej woli, nawet jeżeli względy ekonomiczne czy celowościowe za tym przemawiają. Stąd też dostawca, chcąc powierzyć wykonanie przedmiotu dostawy lub poszczególnych jego elementów osobie trzeciej, powinien przynajmniej poinformować o tym fakcie odbiorcę, a w razie jego sprzeciwu powierzenie takie nie może mieć miejsca.

Oznacza to, iż pozyskanie przedmiotu umowy z innego źródła niż produkcja dostawcy możliwe jest jedynie za uprzednią zgodą odbiorcy wyrażoną w umowie lub po jej zawarciu. Zgodna wyrażona po zawarciu umowy oznacza de facto zmianę umowy, w związku z tym zgoda powinna być wyrażona w takiej formie jak umowa tzn. jeżeli umowa jest zawarta w formie pisemnej to również zgoda powinna być stwierdzona pismem.

Umowa dostawy może przewidywać karę umowną za niespełnienie świadczenia.

Do umowy dostawy znajdują zastosowanie jednak również przepisy kodeksu cywilnego regulujące: odpowiedzialność odszkodowawczą (art. 471 kc i następne) w tym następcza niemożliwość świadczenia (475 kc oraz 495 kc), ponadto reguła rebus sic stantibus art. 3571 kc oraz miarkowanie kary umownej (art. 484 § 2 kc).

Zobacz więcej