Blog
20 kwietnia 2020
Rozliczenie walut wirtualnych z uwzględnieniem rozwiązań przewidzianych w tarczy antykryzysowej

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W celu rozliczenia dochodu z walut wirtualnych należy złożyć PIT 38. Zeznanie PIT 38 co do zasady składa się w terminie od 15.02.2020 do 30.04.2020. Jednakże ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…), wydłużyła termin składania deklaracji do 31.05.2020. Wydłużenie polega na tym, że złożenie zeznania po 30.04.2020 jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal). W takim przypadku organ podatkowy nie wszczyna postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.

W celu złożenia zeznania o osiągniętym dochodzie lub poniesionej stracie z tytułu zbycia walut wirtualnych wypełnić należy rubrykę E formularza zeznania PIT 38 (poza rubrykami A i B, w których podać należy dane identyfikujące podatnika).

W rubryce E okienko 34 wskazujemy przychód uzyskany ze sprzedaży walut wirtualnych. Należy pamiętać, że przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. Oznacza to, że do przychodu doliczyć należy kwoty, które zapłaciliśmy walutą wirtualną za towary lub usługi. Wymiana jednej wirtualnej waluty na drugą nie jest uznawana za jej odpłatne zbycie w związku z czym nie podlega opodatkowaniu i nie jest wliczana do przychodu.

Następnie wypełniamy okienko 35, w które wpisujemy policzone koszty uzyskania przychodu poniesione w roku podatkowym. Będą to więc w szczególność koszty zakupu walut wirtualnych oraz prowizje. Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej.

W okienku 36 wskazujemy koszty uzyskania przychodu poniesione w latach ubiegłych i niepotrącone w poprzednim roku podatkowym. Jeżeli ich w tym miejscu nie wykażemy nie będzie można doliczyć ich do kosztów uzyskania przychodu. Należy pamiętać, że do kosztów uzyskania przychodu można doliczyć jedynie udokumentowane wydatki, w związku z czym jeżeli nie mamy dokumentów potwierdzających takie koszty nie możemy wskazać ich w rubryce 36 oraz 35.

Rubryka 37 jest miejscem do wskazania wyliczonego dochodu. Dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 14–16n ustawy o PIT.

Kwoty wyrażone w walutach obcych stosowanie do art. 11a ustawy o PIT przelicza się za złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.

W powyższy sposób należy rozliczyć podatek dochodowy od wirtualnych walut. Pozostaje kwestia podatku PCC.

Obecnie brak jednolitego stanowiska co do obowiązku zapłaty podatku PCC od sprzedaży walut wirtualnych.

Organy podatkowe do tej pory stały na stanowisku, że PCC od takich transakcji należy odprowadzić. Wynika to z błędnego uznania, że wirtualne waluty są prawem majątkowym. Z uwagi na brak jednolitego stanowiska, a z drugiej strony istnieniem silnych argumentów przemawiających za tym, że waluty wirtualne nie są prawami majątkowymi, od decyzji organów podatkowych można się odwołać i szukać ochrony przed sądem.

Co ciekawe niebawem kwestia ta może zostać ustawowo rozstrzygnięta. Bowiem w art. 27 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. tarcza antykryzysowa 2.0., która jeszcze nie weszła w życie, zwolniono od podatku sprzedaż i zamianę walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu . Jeżeli ustawa zostanie wprowadzona w kształcie jakim jest obecnie, a wszystko wskazuje na to, że tak będzie, kwestia PCC od walut wirtualnych zostanie rozstrzygnięta na korzyść podatnika.

Zobacz więcej