Blog
17 marca 2020
Ratunek przed skutkami COVID-19!

Pandemia COVID-19 bezdyskusyjnie wywołała (a niestety to pewnie dopiero początek) wiele negatywnych skutków na świecie. Szkoły i placówki kulturalne zostały zamknięte. Podobnie wiele sklepów i punktów usługowych. Ludzie nie mogą chodzić do pracy, a przedsiębiorcy obawiają się strat.

Co możesz więc zrobić, żeby uchronić się przed ekonomicznymi skutkami koronawirusa będąc przedsiębiorcą lub pracownikiem?

Jeżeli jesteś pracownikiem w zasadzie najlepsze co możesz zrobić to spokojnie przeczekać ten czas w domu. Rząd umożliwił otrzymanie o zasiłek opiekuńczy dla osób, które muszą zostać w domu z uwagi na opiekę nad dziećmi do lat 8. Wystarczy złożyć wniosek do ZUS – najbezpieczniej przez Internet. Możesz poprosić swojego pracodawcę o możliwość pracy zdalnej (jeżeli charakter Twojej pracy oczywiście na to pozwala). Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ponadto Prezydent zwrócił się z prośbą do instytucji finansowych o pomoc kredytobiorcom. Związek Banków Polskich poinformował, że banki na podstawie obowiązujących dotychczas przepisów prawa mogą odroczyć spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do trzech miesięcy na wniosek kredytobiorcy.

W odrobinę gorszej sytuacji są przedsiębiorcy. Również im na pomoc ruszył rząd informując o obecnie istniejących sposobach wsparcia poprzez np. odroczenie płatności składki ZUS, układzie ratalnym czy umorzeniu należności. Podobne instytucje funkcjonują odnośnie podatków na podstawie Ordynacji Podatkowej.

Szykowana jest również specustawa, która ma pomóc przedsiębiorcom w tym trudnym czasie na podstawie, której mali i średni przedsiębiorcy mieliby zostać okresowo zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ZUS oraz podatków. Jakie ulgi zawierać będzie ustawa czas pokaże.

Wydaje się jednak , że skutki koronawirusa będą miały dalekosiężne konsekwencje. Nawet po ustaniu pandemii, co wszyscy mamy nadzieje nastąpi jak najszybciej, problemy przedsiębiorców pozostaną aktualne.

Dwutygodniowy, a może nawet dłuższy przestój w pracy przedsiębiorstwa może mieć katastrofalne skutki dla naszych firm. Podpisane kontrakty których nie możemy wykonywać mogą spędzać nam sen z powiek. Oczywiście powinniśmy być najlepszej nadziei, że nasi kontrahenci okażą wyrozumiałość, ale nie zawsze w życiu jest tak kolorowo.

Przestój na budowie grozi karami umownymi, nie wyprodukowanie odpowiedniej ilości dóbr lub nie wykonanie umowy grozi odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Oprócz braku/spadku dochodu grozić nam może również konieczność zapłaty kar umownych lub odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu. Co możemy zrobić?

Przede wszystkim zachować spokój. Istnieje kilka możliwości, które pomogą nam w rozwiązaniu tej trudnej sytuacji.

Są nimi np. miarkowanie kary umownej lub reguła rebus stic stantibus, o których możemy przeczytać w innych artykułach na Blogu.

Jednakże co najważniejsze, zgodnie z kodeksem cywilnym, strona umowy obowiązana jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli więc udowodnimy, że zobowiązania nie wykonaliśmy lub wykonaliśmy nienależycie ze względu na panującą pandemie lub związane z nią ograniczenia wprowadzone przez rząd unikniemy odpowiedzialności czyli mówiąc wprost konieczności zapłaty odszkodowania lub kar umownych.

Pewne rozwiązania zawiera również ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych np. zgodnie z tą ustawą, przewoźnicy nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z działaniami władz mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19, w tym w szczególności za brak możliwości przewozu wskutek ograniczeń w zakresie przemieszczania się.

Wszystko jednak opierać się będzie o dowody w związku z tym pamiętajmy o ich zbieraniu.

Zobacz więcej