Blog
27 maja 2020
Prawa konsumenta dla przedsiębiorcy. Ważna zamiana w przepisach od 1 czerwca 2020!

Na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarcza będzie uprawniona do korzystania z praw jakie do tej pory przysługiwały wyłącznie konsumentom. Warunkiem skorzystania z dobrodziejstwa jakie daje niniejsza ustawa jest zawarcie umowy, z której treści wynika, że nie posiada ona dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą charakteru zawodowego.

Charakter zawodowy umowy ustalić należy w pierwszej kolejności na podstawie PKD wpisanego do CEIDG. Jednak nie jest to jedyne i wystarczające kryterium. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Pod uwagę należy wziąć również np. liczbę umów danego rodzaju zawieraną przez przedsiębiorcę. Umowy nie posiadające charakteru zawodowego to takie umowy, których przedsiębiorca nie zawiera w ramach dokonywanych codziennie czynności wynikających z przedmiotu działalności gospodarczej, który wskazał w CEIDG.

Przedsiębiorca zawierający umowy nie posiadające dla niego charakteru zawodowego będzie mógł skorzystać z uprawnień przysługujących konsumentom w zakresie stosowania niedozwolonych postanowień umownych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Wprowadzone zmiany wiązać się będą z obowiązkiem poinformowania przedsiębiorcy „konsumenta” o jego uprawnieniach. Niepoinformowanie np. o prawie odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni uprawni go do odstąpienia od umowy w ciągu 12 miesięcy.

Dlatego należy przygotować się na zmianę przepisów poprzez przeanalizowanie umów oraz regulaminów sklepów internetowych pod kątem wprowadzonych zmian lub ewentualnie opracowanie nowych wzorów.

Dobra wiadomość jest taka, że zmiany stosuje się jedynie do umów zawartych po 1 czerwca 2020 roku w związku z czym nie ma konieczności sprawdzenia oraz zmiany umów już zawartych.

 

Od 1 czerwca 2020 r. wchodzą w życie następujące zmiany:

Kodeks cywilny:
dodaje się art. 3855 Art. 3855 Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851 – 3853, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
dodaje się art. 5564 i art. 5565 Art. 5564 Zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Art. 5565 Przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 dotyczących kupującego nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

dodaje się art. 5765 Art. 5765 Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w niniejszym dziale, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:
dodaje się art. 38a Art. 38a Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zobacz więcej