Blog
24 lutego 2020
Odpowiedzialność za wady umowy o roboty budowlane

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem. Przepis ten nie zawiera jednak rygoru nieważności. Natomiast zgodnie z art. 74 kc zastrzeżenie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.

Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej przewidzianej dla celów dowodowych dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo fakt dokonania czynności prawnej jest uprawdopodobniony za pomocą dokumentu.

Jeżeli jesteś więc konsumentem możesz dochodzić od wykonawcy swoich praw nawet jeśli łączyła was wyłącznie umowa ustna.

Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się natomiast odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

Do wad przedmiotu umowy o roboty budowlane stosujemy więc przepisy o sprzedaży.

W związku z powyższym konsument może żądać od wykonawcy obniżenia ceny, wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad, usuniecie wady, demontażu i ponownego zamontowania rzeczy, naprawienie szkody.

Zobacz więcej