Blog
6 marca 2020
Jaka to umowa, czyli czy nazwa umowy przesądza o jej rodzaju?

Umowa jest czynnością prawną. Strony zawierając umowę zobowiązują się do jej wykonania na określonych w niej warunkach. Podstawową funkcją umowy (czynności prawnej) jest kształtowanie stosunku zobowiązaniowego. Niezbędną częścią składową umowy są oświadczenia woli jej stron. Poprzez zawarcie umowy dokonuje się uzgodnienie tych oświadczeń woli.

Jest to istotne z uwagi na treść art. 65 kodeksu cywilnego, który stanowi, że oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.

W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, niż opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Innymi słowy stosunek prawny jaki powstaje w wyniku zawarcia umowy nie jest zdeterminowany jedynie dosłownym brzmieniem treści postanowień umowy. W szczególności o rodzaju umowy nie przesądza jej tytuł.

W celu ustalenia z jakim rodzajem umowy mamy do czynienia musimy badać nie tylko jej treść lecz również okoliczności, w których została zawarta, panujące w czasie jej zawarcia zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje oraz przede wszystkim zgodny zamiar stron.

Możliwym jest ustalenie, że umowa zatytułowana np. umowa sprzedaży jest tak naprawdę umową kontraktacji, jeżeli jej cechy, a także  okoliczności, w których została zawarta, panujące w czasie jej zawarcia zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje, ale przede wszystkim zgodny zamiar stron będą wskazywały, iż jest to właśnie umowa kontraktacji.

Takiego ustalenia dokonuje sąd na żądanie powoda. Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny lub w toczącym się postępowaniu dowodzić, że zawarta umowa jest w rzeczywistości innym rodzajem umowy niż świadczy o tym jej nazwa.

 

Każda z umów rządzi się własnymi prawami dlatego tak ważnym jest ustalenie z jakim rodzajem umowy mamy do czynienia.

Zobacz więcej