Blog
17 czerwca 2020
Egzekucja bez wyroku sądu czyli oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Skuteczną metodą na zabezpieczenie wykonania umowy przez dłużnika jest oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Oświadczenie to musi być sporządzone w formie aktu notarialnego. Dla ustanowienia zabezpieczenia możemy według wyboru w formie aktu notarialnego sporządzić całą umowę lub samo oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Dzięki takiemu zabezpieczeniu w przypadku niewywiązania się przez dłużnika z umowy możemy wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, a następnie wszcząć egzekucje. Nie musi być więc przeprowadzone całe postępowanie sądowe/procesowe wraz z wydaniem wyroku. Wystarczy złożenie prostego wniosku oraz opłaty w wysokości 20 złotych, jeżeli akt ma nie więcej niż 10 stron. Sąd w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności ma ograniczone kompetencje. Nie ma bowiem możliwości ustalać czy zawarte w akcie notarialnym zobowiązanie jest ważne i czy istnieje. Sąd nie jest również uprawniony dokonywać zmian w treści aktu notarialnego. Jedyne co sprawdza to czy akt notarialny zawierający oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji spełnia wymogi formalne przewidziane przez przepisy prawa – to znaczy czy zawiera wszystkie elementy wymienione w treści przepisu. Dlatego postępowanie sądowe o nadanie klauzuli wykonalności jest krótkie i nie wymaga obecności stron.

Przez oświadczanie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji można zabezpieczyć zarówno umowy, których przedmiotem jest obowiązek zapłaty sumy pieniężnej, jak i takie których przedmiotem jest obowiązek wydania rzeczy ruchomej. Akt notarialny powinien zawierać niebudzące wątpliwości oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji, a także w zależności od rodzaju ww. przedmiotu umowy:

  • określenie obowiązku zapłaty sumy pieniężnej, wprost określoną kwotę pieniężną lub oznaczoną za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, a także wskazanie zdarzenia, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku oraz terminu, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie aktowi klauzuli wykonalności lub;
  • określenie obowiązku wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku lub rzeczy indywidualnie oznaczonej, z określeniem ich ilości oraz ze wskazaniem terminu wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie.

Ponadto odnośnie wskazania obowiązku dłużnika należy mieć na uwadze, że sąd w postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalności przytacza jego treść zgodnie z treścią aktu notarialnego bez możliwości jakiejkolwiek ingerencji dlatego jest jego właściwe oraz precyzyjne wskazanie.

Podkreślam, że poprawna forma treści aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji jest szczególnie istotna z uwagi na wąski zakres kognicji sądu w postępowaniu klauzulowym.

Zobacz więcej