Blog
23 marca 2020
COVID-19 – Zawieszenie biegu przedawnienia?

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody (art. 121 pkt 4 kodeksu cywilnego).

Siła wyższa to zdarzenie o przyczynach naturalnych oraz akty siły. W orzecznictwie definiuje się nią również jako wystąpienie nagłego, zewnętrznego zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć w momencie zawarcia umowy i którego skutkom nie można było w racjonalny sposób zapobiec, w tym np. epidemie lub pandemie

Co prawda większość sądów i urzędów w Polsce ograniczyło swoją działalność dla interesantów, jednakże nie uniemożliwiły całkowicie składania pism czy podejmowania czynności.

Oznacza to, że co prawda pandemie COVID-19 można uznać za siłę wyższą, to jednak nie stanowi siły wyższej uniemożliwiającej uprawnionemu dochodzenia swoich roszczeń.

W związku z powyższym póki co pandemia COVID-19 nie zawiesza biegu przedawnienia.

Oczywiście każdy przypadek należy rozpatrywać według indywidualnych okoliczności.

Zobacz więcej